Pleme spiljskog medvjeda online dating ifcal tinder dating site

Vladar koji prvi uvodi privatno vlasništvo, koji se poistovjetio s božanstvom, a za njega započinje i proces semitizacije Mezopotamije je: a) kralj Gudea b) Sargon Silni Akadski c) Sargon II. Obrazovan, okrutan i moćan asirski vladar Asurbanipal ima rezidenciju u: a) Dur-Šarukinu b) Ašuru c) Samariji d) Ninivi 106.

Zaposjedanjem Jeruzalema, Hebreji doživljavaju treće povijesno “sužanjstvo” od strane: a) Ramzesa II.

Ustanove u kojima se čuvaju slikovni povijesni izvori ili vrela zovu se: a) muzeji b) arhive c) knjižnice d) filmoteke 96.

U Semite ne ubrajamo: a) Arape b) Hetite c) Hebreje d) Akađane 103.

Najznačajnija vrela za stvaranje predodžbe o životu ljudi u prijelaznom ili matalnom dobu su predmeti pronađeni u: a) nekropolama, b) ostacima gradina, c) narodnoj predaji, d) Staroj Grčkoj 32. stečevine su iz: : a) eneolitika, b)mezolitika, c) brončanog doba, d) neolitika 38. Od ilirskih plemenskih skupina osim bakra, bronce i zlata, staklo i jantar su poznavali: Japodi b) Liburni c) Delmati d) Panoni 65. Vučedolski čovjek bavio se: a) metalurgijom i rudarstvom, poljodjelstvom i lovom b) poljoprivredom i stočarstvom, lovom i ribolovom c) obrtom i trgovinom, lovom i ribolovom d) prosvjetom , zdravstvom i rasparčavanjem droge 76.

Poznati arheološki trag života starih Ilira, japodska brončana kapa, zapravo datira iz: a) željezog doba, b) brončanog doba, c) eneolitika, d) doba grčke kolonozacije na Jadran 31. Trajna naselja, prijelaz na ratarstvo i stočarstvo, košaraštvo, sojenice, tkalački stan, keramika itd. Narodi koji naseljavaju prostor nizinske Hrvatske u željeznom dobu su: a) Histri b) Liburni c) Japodi d) Panoni 63. Pisana vrela čuvaju se u: a) fonotekama b) knjižnicama i arhivama c) pinakotekama d) podrumima 75. Prijelaz iz pleistocena u holocen događa se oko: a) 7.000.g.

Behistanska stijena značajan je spomenik iz razdoblja vladanja: 3 a) kralja Solomana, b) kralja Darija, c) kralja Kambiza, d) kralja Nabukodonosora 118. Prvotne male egipatske zajednice koje imaju svog vladara, grad, boga, teritorij itd.

Pomoćna povijesna znanost koja proučava grbove naziva se: a) sigilografija, b) sfragistika, c) genealogija, d) heraldika 28. Trgovina, obrt, udruživanje seoskih općina u širu zajednicu sve do države događa se kao posljedica čovjekove uporabe: a) metala, b) keramike, c) lončarskog kola, d) pisma 37. U niz arheoloških lokaliteta eneolitika u Hrvatskoj ubrajamo: a) Markovu spilju na Hvaru b) područje oko Medulina c) Sopot kraj Vinkovaca d) Vučedol kod Vukovara 62. Najstarije tragove umjetničkog stvaralaštva čovjek je ostavio: u spiljama b) na stjenkama piramida c) na šumskim stablima d) u kolibama i sojenicama 74.

Kultura glačanog kamena pripada razdoblju:a) neolitika, b) eneolitika, c) paleolitika, d) mezolitika 27. Nosioci razvoja i širenja napredne željeznodobne kulture La Tene bio je narod indoeuropskog podrijetla: a) Liburni, b) Kelti, c) Japodi, d) Hallstatti 35. objašnjavanjem događajnosti je: a) povijest b) paleografija c) kronologija d) povjesništvo 60. Ljudi paleolitika svoje su pokojne: a) pokapali pokraj ognjišta u spilji i vjerovali u njihovu pomoć b) sahranjivali u tumule c) balzamirali d) ostavljali pod vedrim nebom u prirodi da ih divlje zvijeri pojedu spaljivali pa sahranjivali kulturom žarnih polja ( u urne ) 73.

“kultura gradina”, karakteristična je plemenima: a) Japoda b) Kelta c) Histra d) Ilira 15. Znanstvenici smatraju da je do danas najstariji dio kostura prvih ljudi (lubanja i gornja čeljust) pronađen u a) Šandalji kraj Pule, b) Kalat Jarmu, c) špilji Lascouex, d) klancu Odoway u Tanzaniji 21. Zadaća povijesti kao znanosti je: rješavanje povijesnih kontraverzi b) spoznaja istine o cjelini prošlosti s poukom za budućnost c) istraživanje i objašnjavanje prošlih događaja d) istraživanja prošlosti s ciljem boljeg razumijevanja budućnosti 51.

Život u gradinama, posebno uređenim naseljima na brežuljcima ili tzv. Znanost koja na osnovi materijalnih ostataka i nalaza istražuje materijalnu i duhovnu kulturu minulih naroda i vremena je a) numizmatika, b) arheologija c) paleografija, d) paleoantropologija 20.

Search for pleme spiljskog medvjeda online dating:

pleme spiljskog medvjeda online dating-78pleme spiljskog medvjeda online dating-12pleme spiljskog medvjeda online dating-4

je najstariji indoeuropski jezik a zove se: a) jezik Rg Veda, b) sanskrt, c) brahmi, d)kšatrija 130.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pleme spiljskog medvjeda online dating”